Fontgrootte: +

De raad grijpt in: Amendement op de begroting

spaarvark-AdobeStock_344874668

Naar aanleiding van de voorgestelde begroting van het college, grijpt de gemeenteraad in en dient een amendement in met significante wijzigingen.

Amendement Reserve ondersteuning maatschappelijke projecten

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 4 november 2020,
sprekend over de begroting 2021,

Overwegende dat:
- bijna alle gemeenten in Nederland het gemeentelijk woonbedrijf heeft verkocht en de opbrengst heeft geïnvesteerd in de samenleving;
- de gemeente Westvoorne er voor heeft gekozen het woonbedrijf in te brengen bij de nieuwe gemeente Voorne;
- de boekwinst, op basis van individuele verkoop van de woningen, van het woonbedrijf aan bijvoorbeeld zittende huurders ca. €100 miljoen bedraagt;
- een weerstandratio van één voldoende is, gelijk aan een beschikbare weerstandcapaciteit van €3.059.306;
- in de voorgestelde begroting 2021 de beschikbare weerstandcapaciteit voor 2021 €23 miljoen bedraagt;
- de begroting een tekort laat zien van €1,1 miljoen;
- het begrote tekort van €1,1 miljoen te egaliseren door vanuit de Eneco gelden een bedrag van €11,1 miljoen te storten in de reserve kapitaallasten en daarmee de toekomstige rentelasten te financieren;
- als er een kortingspercentage van 4% op de beïnvloedbare budgetten voor de begrotingsjaren 2021-2024 word toegepast dat dan de gemeentelijke uitgaven met ca. €300.000 per jaar dalen.

Is van mening dat:
- voor de onrendabele top die zou kunnen ontstaan bij nieuwbouw of bij het verduurzamen van het huidige woningbezit van het woonbedrijf, is de reserve Verduurzaming woningbezit, ten bedrage van €1.588.740, meer dan voldoende om de onrendabele top voor meerdere jaren te financieren;
- het niet noodzakelijk is om naast de reserve Verduurzaming woningbezit een algemene reserve woonbedrijf van €8,1 miljoen aan te houden;
- het bedrijfsresultaat van het woningbedrijf in 2021 van €388.728 niet te storten in de algemene reserve van het woonbedrijf maar hiervan de rentelasten van de gemeente te financieren, in plaats van deze te onttrekken uit de reserve kapitaallasten;
- op de beïnvloedbare budgetten voor de begrotingsjaren 2021-2024 een bezuinigingsopgave van ca. € 300.000 door te voeren;
- het resultaat van dit kortingspercentage van ca. €300.000 te gebruiken om de rentelasten van de gemeente te financieren, in plaats van deze te onttrekken uit de reserve kapitaallasten;
- op basis van de 2 voorgaande punten, kan de reserve kapitaallasten worden verlaagd met circa €5 miljoen;
- door voornoemde aanpassingen de weerstandcapaciteit voor 2021 €13.067.171 bedraagt, de weerstandratio van 4,2 is waarmee de weerstandratio zich nog ruim boven de noodzakelijke 1 bevindt;
- er beleid dient te worden ontwikkeld onder welke voorwaarden verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties in Oostvoorne, Rockanje en Tinte projecten ter ondersteuning van de gemeente kunnen aanbieden;
- het vanzelfsprekend is dat vanwege de komende Arhi regels zowel de provincie, de gemeente Brielle en de gemeente Hellevoetsluis bij het voteren uit de reserve ondersteuning maatschappelijk projecten toestemming moeten verlenen;
- voornoemde instemming ervoor zorg draagt dat deze beoogde projecten functioneel zijn voor de nieuwe gemeente Voorne;

Het besluit als volgt te aan te passen:
- punt 1b, te wijzigen in: Een bedrag van €6.111.651 toe te voegen aan een in 2020 in te stellen reserve kapitaallasten ter dekking van jaarlijkse rentekosten;
- punt 1d, toevoegen: Een bedrag van €5 miljoen toe te voegen aan een in 2020 in te stellen reserve Ondersteuning maatschappelijk projecten Oostvoorne, Rockanje Tinte ter dekking van maatschappelijke projecten;
- punt 5, toevoegen: op de beïnvloedbare budgetten voor de begrotingsjaren 2021- 2024 een bezuiniging toe te passen ter hoogte van het weer sluitend maken van de begroting;
- punt 6, toevoegen: het bedrijfsresultaat van het woningbedrijf in 2021-2024 niet te storten in de algemene reserve van het woonbedrijf maar hiervan de rentelasten van de gemeente te financieren;
- punt 7, toevoegen: Een bedrag van €5 miljoen vanuit de algemene reserve woonbedrijf toe te voegen aan de reserve Ondersteuning maatschappelijk projecten Oostvoorne, Rockanje Tinte ter dekking van maatschappelijke
projecten.

en gaat over tot de orde van de dag,


Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.