Fontgrootte: +

Vragen t.a.v. Woningmobiliteit

20210920_fazantenlaan_3092-online
Nederland bevindt zich in een wooncrisis, een wooncrisis vanuit het perspectief kunnen wonen en passend wonen.
Door de woning schaarste hebben steeds meer huishoudens moeite de gewenste of geschikte woning te kopen of te huren in Westvoorne op in de regio. Mensen komen hierdoor in de knel op de woningmarkt.

Enkele voorbeelden:

- Jonge mensen die het als starter meer dan gemiddeld moeilijk hebben op de woningmarkt en als het ware gedwongen worden om langer thuis te blijven wonen.
- Mensen bij wie de relatie uit gaat en die op korte termijn geen passende woning kunnen vinden.
- Mensen met een laag- en middeninkomen die in de regio werken, maar geen betaalbare woningen kunnen vinden.
- Oudere mensen die wel willen doorstromen, maar niet kunnen omdat er geen geschikte woning vlakbij voorzieningen en/of familie beschikbaar komen.
- Kwetsbare doelgroepen komen door het passend toewijzen steeds meer in kwetsbare wijken terecht, waardoor het woonplezier en de leefbaarheid onder druk komen te staan.
- Arbeidsmigranten die tijdelijk huisvesting zoeken en geen fatsoenlijke plek vinden.
- Het aantal dak- en thuislozen verdubbelde de afgelopen 10 jaren in Nederland. Daarnaast ontstaat er een nieuw fenomeen van thuisloosheid: woonnomaden die elke dag opnieuw op zoek moeten naar een plek om te slapen bij vrienden of familie.
- Er komen meer signalen van discriminatie op de woningmarkt: de enorme druk maakt het mogelijk te kiezen welke woningzoekende een woning krijgt toegewezen. Discriminatie en uitsluiting op basis van geslacht, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele oriëntatie is onacceptabel.

Is de wethouder het met mij eens dat:
- Op een meer gelijkwaardige en inclusieve woningmarkt ouderen kunnen leven in een passende woning in een divers woonzorglandschap;
- Scheefhuur niet alleen van toepassing is op inkomen en huurprijs van de woning maar ook op passend en functioneel wonen? Bijvoorbeeld een 2 persoons huishouden in een 5 kamer woning of een 5 persoons huishouding in een 3 kamer woning;
- Scheefhuurders geen keuze hebben binnen Westvoorne een passende huur of koopwoning te vinden;
- Voor sociale huurwoningen passend toewijzen op basis van o.a. inkomen, huurgrens, gezinssamenstelling een harde toelatingseis is voor het mogen inschrijven op een woning;
- Wanneer 2 persoons huishouden wonende in een 5 persoons woning, de mogelijkheid krijgen om een passende woning te vinden, de achter gelaten woning weer beschikbaar is voor passend toewijzen aan starters en woningzoekers;
- Woningmobiliteit ondersteunend is om de wooncrisis succesvol aan te pakken.

Kan de wethouder instemmen met:

1 Het voorzien van passende woningbouw om het voorkomen van scheefhuur, de doorstroming of woningmobiliteit binnen de kernen Oostvoorne, Rockanje, Tinte en Westvoorne in het algemeen te faciliteren? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet?

2 In het geval van ouderen woonachtig in Oostvoorne, Rockanje of Tinte, passende woningen te faciliteren in de kernen c.q. dorpscentra als onderdeel van het kleine kernenbeleid? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet?

3 in het geval van nieuwbouw de inwoners van Oostvoorne, Rockanje of Tinte die een sociale woning achterlaten of minimaal 6 jaar in een periode van 10 jaar in de betreffende kern gewoond te hebben, 100% voorrang te verlenen op nieuwbouw woningen, voor zowel sociale huur als sociale koopwoningen? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet?

4 Op basis van de argumenten bij punt 3 , de vrijgekomen woningen weer beschikbaar te stellen voor verhuur, waarbij op basis van crisis en herstelwet en de woningwet 50% doch minimaal 25% weer beschikbaar te stellen aan de inwoners van de respectievelijke kernen en Westvoorne in het algemeen? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet?

Related Posts