Fontgrootte: +

Schriftelijke vragen kickersbloem 3

20220205_pvaz_KB3-brug-web
Naar aanleiding van de fusiecommissie van 14 maart 2022, ten aanzien van het verslag van het BRT, is het dossier Kickersbloem 3 onder de aandacht gebracht van de fusiecommissie. De vraag is gesteld wat het dossier Kickersbloem 3 betekent voor de begroting 2023 van Voorne aan Zee.

In de bespreking is door het BRT verzocht vragen op schrift aan te bieden.

In ondergaand stuk neem ik u mee welke informatie openbaar beschikbaar is voor de raden van Brielle en Westvoorne en de daarop voortkomende vragen.

De beantwoording van de vragen graag schriftelijk en eventueel in een gezamenlijk raden sessie voor verdere besprekingen in de raden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne van het Risico reductieplan en de kadernota in de periode mei / juni 2022.Vragen

In de fusiecommissie is gevraagd om inzicht en duidelijkheid te verschaffen wat er nu precies aan de hand is met het dossier Kickersbloem 3, e.e.a. naar aanleiding van de brief van Hellevoetsluis zoals benoemd in de diverse BRT verslagen, de brieven van de Provincie en de risicoduiding van de Provincie voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee en wat dit betekent voor de begroting 2023 Voorne aan Zee.

Er is voorgesteld om inzicht te krijgen voor de volgende fusiecommissie, als update op het risicoreductieplan, de kadernota en begroting 2023 Voorne aan Zee.

Indien het niet mogelijk is om het dossier te bespreken of inzage te verlenen is voorgesteld om het dossier Kickersbloem 3 in de fusieovereenkomst formeel onder te brengen bij de Provincie, zodoende de begroting 2023 voor Voorne aan Zee inzichtelijk te hebben en een gezonde start van Voorne aan Zee te garanderen.

Het BRT heeft verzocht om alle vragen op schrift aan te bieden om op basis van deze vragen duidelijkheid en inzicht voor de raad cq raden te verschaffen.

  • 1-Op welke wijze worden bovenstaande aandachtsstreepjes, zoals vastgesteld door de Provincie, behandeld, beantwoordt en verwerkt in het risicoreductieplan als zijnde een voortgangsrapportage aan de raad bij de kadernota 2022 voor Voorne aan Zee, bestuursrapportage of perspectiefnota en de begroting 2023 Voorne aan Zee;

  • 2-Op welke wijze toont u aan dat de aangeleverde informatie voldoet aan wet- en regelgeving waarmee de raad haar taken kan uitvoeren en de nieuwe raad van Voorne aan Zee over alle feitelijke informatie beschikt;

  • 3-De raad verzoekt om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen m.b.t. de grondexploitatie en de financiële consequenties hiervan voor de begroting 2023 Voorne aan Zee. Graag worden we geïnformeerd over de vraag en beantwoording van en naar de Provincie;

  • 4-Wat betekent de boekwaarde van de grondexploitatie (excl. verliesvoorziening) in Hellevoetsluis per 1/1/2021 ad € 40 mln in relatie tot Kickersbloem en welke impact heeft dit op de begroting 2023 voor Voorne aan Zee en verder en op welke wijze is dit inzichtelijk in het risicoreductieplan, de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee en de begroting 2023 Voorne aan Zee;

  • 5-Wat heeft u in 2021 en 2022 gerealiseerd ten opzichte van de beoogde resultaten van € 65 mln, op welke wijze is dit verwerkt in de reservepositie en hoe is dit zichtbaar in de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee, risicoreductieplan van de 3 gemeenten en de begroting voor 2023 Voorne aan Zee;

  • 6-Wat is de totale kostenpost vanaf en voor de ontwikkeling van Kickersbloem 3 en welke kosten verwacht u te moeten nemen tot aan de begroting 2023 van Voorne aan Zee en op welke wijze is dit inzichtelijk in het risicoreductieplan, de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee en de begroting 2023 van Voorne aan Zee;

  • 7-Welke investeringen verwacht u ten aanzien van Kickersbloem 3 die ten laste komen van de begroting 2023 van Voorne aan Zee en op welke wijze is dit inzichtelijk in het risicoreductieplan, de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee en de begroting 2023 van Voorne aan Zee;

  • 8-Kunt u de informatie voor het dossier Kickersbloem 3 vanaf ontwikkeling tot de huidige exploitatie inzichtelijk maken volgens het baten en lasten stelsel, zodoende de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee te kunnen duiden;

  • 9-Wat is de opbrengst / baten van Kickersbloem 3, ten gunste van de begroting 2023 van Voorne aan Zee;

  • 10-Bent u bereidt om het dossier Kickersbloem 3 onder regie of verantwoordelijkheid te plaatsen van de Provincie om mogelijke risico's voor de gemeente Voorne aan Zee te mitigeren.


Met kennis van de brieven van de Provincie:
PZH-2021-791063423, Financieel toezicht begroting 2022 met datum 23-12-2021
PZH-2021-783558181, Tussenbericht financieel toezicht 2021 met datum 5-10-2021
PZH-2020-759891780, Financieel toezicht in verband met de herindeling met datum 17-12-2020

Met kennis van raadsdocumenten:
Risicoreductieplan gemeente Voorne 22 februari 2021

Waarin de Provincie onder andere constateert dat:
PZH-2020-759891780 Financieel toezicht in verband met de herindeling met datum 17-12-2020


- De Provincie zich zorgen maakt om de ontwikkeling van de financiële positie van uw gemeente.
- De risicokleur voor de financiële positie heeft meerjarig de hoogste risico kleur. De oorzaak hiervoor ligt zowel in de structurele tekorten in de begroting en de meerjarenraming als in de risico's met betrekking tot de grondexploitaties.
- De Provincie constateert dat de wijze van presenteren van de begroting onvoldoende inzicht biedt in de ramingen en vragen oproept. Daarbij ontbreekt in sommige gevallen een concrete onderbouwing van de ramingen.
- Niet alleen voor uw inzicht maar t.b.v. het fusietraject is het van belang dat er voldoende inzicht is en dat de budgetten reëel geraamd zijn.
- De Provincie heeft besloten tot bevoegdheid als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de wet arhi gebruik te maken specifiek de volgende aandachtsstreepjes:
o Besluit tot het vaststellen van nieuwe grond- en vastgoedexploitaties;
o Besluit tot het kopen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken met uitzondering van besluiten met betrekking tot onroerende zaak transacties ter realisering van reguliere bestemmingsplannen conform de uitgangspunten van de vastgestelde en rendabele exploitatieopzetten.

PZH-2021-783558181 Tussenbericht financieel toezicht 2021 met datum 5-10-2021


- Wij hebben onderzocht in hoeverre in uw jaarrekeningresultaat sprake is van structurele effecten die van invloed kunnen zijn op uw begroting en meerjarenraming. Hierbij hebben wij onder andere het overzicht van incidentele baten en lasten betrokken. Dit overzicht bleek niet conform de richtlijnen van het BBV opgesteld en na aanpassing van het overzicht is er naar ons oordeel sprake van een structureel niet sluitende jaarrekening.
- Voor u als gemeenteraad is het structurele resultaat van belang om inzicht te krijgen in de mate waarin u uw structurele lasten ook structureel kunt dekken. Uw overzicht van incidentele baten en lasten is evenals de jaarrekening van 2019 niet in overeenstemming met de huidige regelgeving en geeft dus niet het benodigde inzicht. Ambtelijk zijn hier naar aanleiding van de jaarrekening 2019 gesprekken over gevoerd en wij – de Provincie- betreuren dan ook dat hier geen verbetering in is gekomen.
- In de jaarrekening is te zien dat de boekwaarde van de grondexploitatie Kickersbloem 3 verder is gestegen.
- Een langlopend en grootschalig project neemt de risico's mee naar de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Wij vragen u ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen m.b.t. de grondexploitatie en de financiële consequenties hiervan.
- Uit het jaarrekeningonderzoek is gebleken dat diverse paragrafen niet conform het BBV zijn opgesteld. Dit zorgt ervoor dat de raad haar controlerende rol op deze onderdelen niet voldoende kan invullen. Diverse overzichten in de stukken ontbreken.

PZH-2021-791063423, Financieel toezicht begroting 2022 met datum 23-12-2021


- De risicokleur voor de financiële positie is de afgelopen jaren gelijk gebleven en komt op basis van de begroting 2022 uit op oranje ( de hoogste risicokleur).
- De oorzaak hiervoor ligt voornamelijk in de risicovolle grondexploitatie Kickersbloem 3
- Dit verhoogt het risicoprofiel van uw gemeente op meerdere aspecten waaronder de netto-schuldquote en de solvabiliteit
- De baten en lasten voor de grondexploitaties uit uw exploitatie zijn gehaald. Deze dienen conform BBV over de exploitatie te lopen. Dit levert voor u onvoldoende inzicht in de verwachte ontwikkelingen in de grondexploitaties in het komend jaar
- Provincie constateert dat het structurele begrotingssaldo 2022 negatief is. Gezien bovenstaande foutieve verwerkingen hebben wij twijfels over de realiteit van de ramingen in de meerjarenraming (vanaf 2025) en hoe zorgvuldig deze tot stand zijn gekomen
- De Provincie verwacht dat er , voorafgaand aan het samenstellen van de begroting voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, een verbeterd inzicht in de meerjarenraming wordt gerealiseerd en dat deze, waar nodig wordt bijgesteld.
- Voor u als gemeenteraad is het structurele resultaat van belang om inzicht te krijgen in de mate waarin u uw structurele lasten ook structureel kunt dekken. De presentatie van dit overzicht in de begroting voldoet niet aan de regelgeving conform BBV.
- In 2022 stijgt de netto schuldquote van Kickersbloem 3 naar 137% en valt hiermee binnen de categorie zeer risicovolWaarin raadsdocumenten informeren over:
Risicoreductieplan gemeente Voorne 22 februari 2021
- De aandachtspunten en risico's zijn afkomstig uit de Begrotingen 2021, de herindelingsscan, begrotingsscans, de Due Diligence rapporten, de begrotingsbrieven 2021 van de Provincie, de Jaarstukken 2019 en vormen de basis van dit risicoreductieplan.
- Op basis hiervan wordt voor de beheersing van de financiële risico's maatregelen voorgesteld. Dit zijn zowel maatregelen die door de individuele gemeenten genomen worden als gezamenlijke maatregelen ter voorbereiding op de fusiegemeente Voorne.
- Uitgangspunten : De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne streven naar een financieel stabiele fusie voor haar inwoners, instellingen en bedrijven. Hiervoor is het belangrijk dat de uitgaven en begrotingssaldi beheerst worden. Om dit te bereiken zijn er een aantal voorwaarden: • open naar elkaar te zijn over de eigen situatie; • investeringen en grote uitgaven op elkaar af te stemmen; • financiële zaken alvast te bekijken met de blik op de nieuw te vormen gemeente; • naar elkaar toegroeien op het gebied van belastingtarieven.
- Het volgende advies qua prioritering en data waarop de activiteit geadviseerd klaar te laten zijn : 21. Grondexploitaties Continu
- Het risicoreductieplan met planning worden door de colleges voorgelegd aan de gemeenteraden. De gevolgen van besluitvorming worden verwerkt in de kadernota's, begrotingen, jaarstukken en de verschillende financiële verordeningen van de gemeenten.
- Grex: De boekwaarde van de grondexploitatie (excl. verliesvoorziening) in Hellevoetsluis per 1/1/2021 ad € 40 mln. relatief hoog
- Financiële uitwerking: Grondexploitaties zijn een risico voor Voorne. Ervaringen in het verleden hebben aangetoond dat grondexploitaties forse afboekingen op het eigen vermogen tot gevolg kunnen hebben. De toetsing op de beheersing van risico's in de grondexploitaties is een belangrijk onderdeel van de accountantscontrole. Geen aanvullende beheersmaatregelen.
- Grondexploitaties: In Hellevoetsluis is de boekwaarde € 29,8 mln met daarbij een faciliterend deel van € 17,1 mln. De verliesvoorziening is € 14,1 mln. Het risico is bepaald op € 3,8 mln.
- In de meerjarenbegroting van Hellevoetsluis worden de verwachte resultaten op de GREX niet opgenomen. Jaarlijks worden de GREX bijgewerkt en het resultaat wordt meegenomen in de desbetreffende jaarrekening. In Hellevoetsluis lopen er enkele grote grondexploitaties. Ultimo 2019 was er een boekwaarde van € 15,7 mln., nog te maken kosten van € 29,7 mln. en verwachte opbrengsten € 65 mln. Hiermee wordt een exploitatieresultaat van € 20 mln. verwacht. Het deel dat in het meerjarenperspectief (2021-2024) gerealiseerd wordt, kan in het meerjarenperspectief als verwacht resultaat en als toevoeging aan de reservepositie worden opgenomen.
- Bijlage 1 Financiële aandachtspunten en gevolgen harmonisatie Hellevoetsluis is de grex of Kickersbloem niet opgenomen als aandachtspunt, Kans of Risico
- Bijlage 1 Financiële aandachtspunten en gevolgen harmonisatie Voorne is de grex of Kickersbloem niet opgenomen als aandachtspunt, Kans of Risico


Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.