Daan van Orselen
Menu

Kick-off Natuurfonds Westvoorne

Natuurfonds Westvoorne is een samenwerking tussen: Gemeente Westvoorne, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Vattenfall en Eneco.

Sluitende begroting voor Westvoorne in 2021 en verder

Gemeente Westvoorne heeft voor 2021 een sluitende begroting opgesteld en ook de meerjarencijfers laten een positief resultaat zien. Het college van B&W is hierin geslaagd door een dekkingsplan op te stellen.

Westvoorne zet in op energiebesparing

Gemeente Westvoorne start met een breed duurzaamheidsprogramma voor inwoners van Westvoorne onder de titel: Energie besparen, dat levert wat op! Inwoners krijgen middels een kortingscode een budget van 90 euro waarmee ze advies kunnen krijgen om hun wo

Verslag Commissie presentaties, 9 september 2020

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, digitaal gehouden op woensdag 9 september 2020 om 20.00 uur

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen verder in jeugdhulp

De colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) stellen aan hun gemeenteraden voor om de jeugdhulp in de drie gemeenten gezamenlijk te organiseren. Zij kiezen voor intensieve samenwerking met de lokale partners die te

Presentatie Windpark Maasvlakte2

Presentatie over windpark Maasvlakte2, 400 Gwh aan groene stroom voor 138.000 huishoudens voor meer dan 25 jaar.

Start onderzoek naar verzanding kustgebied monding Haringvliet

Voor de kust van Voorne, bij de Kop van Goeree en in de vaargeul naar het Haringvliet vindt verzanding plaats. Nu al kun je heel ver de zee inlopen voordat je tot je middel in het water staat. Dit is van invloed op onder meer de natuur, het karakter va

Vragen over Glasvezel door DeltaFiber / GlasvezelBuitenaf

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Motie: Evenementen Westvoorne

Aan de gemeenteraad is de motie Evenementen Westvoorne voorgelegd met als doel om binnen alle wet- en regelgeving maar ook adviezen van Rijk en RIVM, maximaal en actief te faciliteren naar alle ondernemers. Na een alleraardigst debat heeft de raad, in

De nieuwe gemeente Voorne

Op 29 september is vastgesteld om de gemeentenaam Voorne op te nemen in de verdere (formele) stukken. 

De gemeenteraden krijgen deze nieuwe gemeentenaam, in december 2020,  als besluit voorgelegd om mee in te stemmen.

Praatplaat Voorne

Wat is uw beeld van de toekomst van één gemeente op Voorne? 
Deze informatie is opgenomen door het samenvoegen van (eerder) opgehaalde informatie uit gemeente, r

RES 1.0: Motie opslag van energie en netwerk

Conventionele kerncentrales zien wij niet als een schone en regelbare energiebron.

RES 1.0: Motie kwaliteit van het landschap

Het laten opgaan van een 265 meter hoge windmolen in "het landschap" of zonneparken van meerdere hectares is een utopie. Wind- en zonneparken horen niet op het land, wel op zee of op het dak.

<

RES 1.0: Motie Zon op land

Geen biomassa centrale en uitsluitend zon op het dak. Natuur-, land- en bouwgrond is uitgesloten voor zonneparken.

RES 1.0: Motie Controle van de gemeenteraad

 De gemeenteraad heeft nauwelijks controle en inbreng door de gemeenteraad is onvoldoende geborgd in dit proces.

RES 1.0: Motie opgave

Door als regio maximaal in te schrijven, zelfs ver over de noodzaak heen, kan er gekozen worden om de aangeboden ruimte ook maximaal in te zetten. Daarmee nemen we als regio en zeker als Westvoorne een veel te grote last op de schouders waar we de kome

RES 1.0: Motie wind op land - wind op zee

De Regionale Energie Strategie voorziet niet in mogelijkheden om de taakstelling te volbrengen door wind op zee. Op dit moment dient de opgaaf volledig uitgevoerd te worden op land. Geen windmolens op land maar wel op zee.

RES 1.0: Motie fasering technieken

De huidige Regionale Energie Strategie gaat uit van achterhaalde cijfers. De opbrengst van zonnepanelen zijn verdubbeld ten opzichte van 2019. Her bereken eerst naar de laatste cijfers en ga daarna pas de zoekgebieden en mogelijk invullen.

RES 1.0: Inzet van warmte

 Restwarmte uit de industrie voor het verwarmen van woningen is in Nederland niet rendabel en kost de burger veel geld.

RES 1.0: Landschappelijke inpassing zonnevelden

 Het bestaande initiatief voor een zonnepark van 10 Hectare ligt ter uitwerking voor aan gemeente en provincie. Andere initiatieven met zonneparken zijn uitgesloten binnen Westvoorne.

RES 1.0: Restwarmte uit de industrie

Restwarmte uit de industrie voor het verwarmen van woningen is in Nederland niet rendabel en kost de burger veel geld.

RES 1.0: Motie alleen energiebronnen op zee

Geen windmolens en zonneparken op het land, voorzie in windmolens op zee.

RES 1.0: Motie randvoorwaarden windmolens

Beperk de hoogte van windmolens op het grondgebied van Westvoorne tot maximaal 120 meter as-hoogte en minimaal 2000 meter vanaf de eerste (particuliere en commerciële) bebouwing.  

RES 1.0: Motie Windmolens in Westvoorne

 Het zoekgebied voor windmolens beperken tot de Noordzeeboulevard. Windmolens aan de noordoever van het Oostvoornse meer, of andere locaties in Westvoorne, zijn daarbij uitgesloten.

RES 1.0: Geen Biomassa centrale

Geen Biomassa centrale in Westvoorne (en Voorne Putten).  

RES 1.0: Motie isolatie

Bespaar eerst op energieverbruik door isolatie van woningen. Wat niet wordt verbruikt hoeft immers ook niet gecompenseerd te worden door windmolens of zonneparken.

RES 1.0: Motie Zonneboilers

 Betrek zonneboilers als energiebron in de Regionale Energie Strategie.

RES 1.0: Motie Waterstofproductie

 Produceer waterstof als energiedrager in Westvoorne voor de inwoners van Westvoorne.

RES 1.0: Motie Financiën

Maak duidelijk en concreet welke financiële impact en gevolgen de Regionale Energie Strategie heeft op burgers, ondernemers en overheden.

RES 1.0: Motie Nieuwe technieken

Beperk de Regionale Energie Strategie niet tot zon- en windenergie op land maar betrek andere energiebronnen als alternatief of vervanging met als doel windmolens en zonneparken op land te voorkomen.

RES 1.0: Motie Energie neutraal

De opdracht en invulling van zon- en windenergie voor Westvoorne mag niet verder gaan dan de eigen behoefte van de inwoners c.q. particulieren in de gemeente Westvoorne. Hierbij dienen alle opbrengsten uit duurzame energiebronnen meegeteld te worden.

RES 1.0: Motie instrumentarium

  Stimuleer en faciliteer als gemeente de kleinverbruikers (woningeigenaren, scholen, MKB, etc) om te investeren in zonne-energie.

RES 1.0: Klare taal

Zorg dat alle informatie beschikbaar en begrijpelijk is voor iedereen.  

RES 1.0: Motie Energiemix

De gemeenteraad dient volledig betrokken te zijn met de inbreng van raad en raadsleden als benoemd resultaat.  

RES 1.0: Motie Landschappelijke inpassing

Indien zon- en windenergie in een bepaalde vorm word toegepast, kan dat alleen als de meegegeven randvoorwaarden uitgevoerd worden.  

RES 1.0: Motie Energie coöperatie

Ieder huishouden ontvangt financieel resultaat van opgewekte zon- en windenergie.  

RES 1.0: Motie Participatie

Het is voor iedere inwoner begrijpelijk wat de impact van de energiestrategie is voor hun omgeving en is vanaf het eerste moment maximaal geïnformeerd met duidelijke en begrijpelijke informatie zodat iedere inwoner inspraak heeft in het eindresultaat v

Persbericht IKC Oostvoorne

De gemeente Westvoorne gaat voor drie locaties in Oostvoorne onderzoeken in hoeverre ze geschikt zijn als locatie voor een integraal kindcentrum (IKC). 

Vragen over het Dorpsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Persbericht over de voorgenomen fusie

Voortgangsbericht: Waar staan we met de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne? 

Ondersteuning aan mantelzorgers in Coronatijd

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Communicatie en media strategie

 Voor u ligt de communicatiestrategie die hoort bij het traject 'Op weg naar één gemeente op Voorne'. Deze communicatiestrategie ondersteunt de eerste fase in de voorbereidingen op een herindeling* van de

Nieuwe gemeentenaam Voorne definitief ?

Gevraagd besluit aan de fusiecommissie van 28 september 2020: 

- De memo "Geannoteerde inhoudsopgave Herindelingsontwerp"" ter kennisgeving aannemen en bespreken. 

- De naam Voorne als werknaam/voorgestelde naam te gebruiken in he

Voortgangsrapportage fusieproces

Voortgang Fusie cq voorbereidingsproces herindeling per 17 september 2020

Verslag Bestuurlijk Regieteam

Verslag van het BRT op 1 september 2020

Verslag 3e bijeenkomst Fusie Commissie

 Verslag van de derde bijeenkomst van de fusiecommissie van 31 augustus 2020 in de raadzaal van Hellevoetsluis.

Beeldverslag strategische visie

Beeldverslag van de raadsvergadering Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

In deze vergadering zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen die op kernpunten zijn ingetekend in een beeldverslag.

Kosten van de Swipocratie

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vragen over aanvraag budgetverhoging verhardingen

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Vragen over de herinrichting van het Dorsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Zoeken maar

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven ? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie