Fontgrootte: +

Vragen over veiligheid Kruininger Gors

vragen-AdobeStock_168391941

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

2 september 2019

D. van Orselen (PW)
Situatie

Op 14 april 2018 heeft het college een brief ontvangen van bewoners en omwonenden van het Kruininger Gors. De bewoners en omwonenden delen in voornoemde brief hun zorgen over de veiligheid en benoemen een aantal risico's. Op 23 mei 2018 is deze brief besproken in de commissie IZ/AZ. Het college heeft de brief beantwoordt op 11 juni 2018.

Op 3 juli 2018 is het college verzocht de raad geïnformeerd te houden over de voortgang en het proces. Het college heeft toegezegd om de commissie en raad te informeren door middel van een totaalvisie, in het najaar van 2018. Daarna is aangegeven dat op basis van gesprekken met de Molecaten groep is toegezegd een totaalplan aan te leveren in Q1 van 2019. In de commissie IZ/AZ van 7 mei 2019 is aangegeven dat het plan van aanpak is vertraagd omdat de mogelijkheden ten aanzien cameratoezicht nog worden onderzocht.

Vragen
1- Zijn de beschreven situaties en risico's in de brief van 14 april 2018 nog actueel;
2- Beschikt u over een inventarisatie van zorgen en risico's waaruit blijkt dat de in de brief benoemde situaties en risico's voldoende onderbouwd zijn;
3- Kunt u aangeven welke mitigerende maatregelen u heeft afgestemd met de bewoners en omwonenden;
4- Welke van deze maatregelen heeft u toegepast;
5- Welke maatregelen gaat u nog toepassen;
6- Hoe is de afstemming met de bewoners ten aanzien van de voortgang, in te zetten maatregelen en uitvoering van deze maatregelen;
7- Wanneer is deze situatie, in afstemming met de bewoners en omwonenden, verholpen.


Antwoord

P. de Jong

GG/VROM en IZ/OWO
23 september 2019
De gemeente Westvoorne is sinds begin dit jaar in overleg met bewoners, omwonenden en Molecaten. In deze beantwoording een toelichting over de huidige stand van zaken.
Burgerparticipatie
Op 31 januari 2019 en 16 april 2019 zijn bewonersavonden georganiseerd om alle onderwerpen te bespreken die spelen op het Kruiningergors.

Tijdens de eerste avond is met name gesproken over de beleving en gevoelens van de bewoners en omwonenden van het park. Hieruit zijn een aantal actiepunten geformuleerd die uitgewerkt moeten worden. Een aantal van deze actiepunten konden op korte termijn worden opgepakt door de gemeente Westvoorne en worden afgehandeld. Een aantal andere actiepunten hebben meer doorlooptijd nodig en/of zijn actiepunten voor Molecaten.

Tijdens de tweede bewonersavond op 16 april 2019 was de vertegenwoordiger van Molecaten, de heer Boeve, aanwezig.

Vanaf mei 2018 (behandeling bewonersbrief in de commissie IZ/AZ) tot op dit moment is structureel contact geweest met de bewoners en omwonenden over de stand van zaken van het plan van aanpak dat door de gemeente is opgesteld.

In de afgelopen maanden is geprobeerd een vervolgbijeenkomst te plannen met alle betrokken partijen. Dit is alleen (nog) niet gelukt, omdat de bewoners en omwonenden hebben aangegeven eerst opnieuw alleen met de gemeente Westvoorne te willen praten. Wij hebben als college aangegeven dat de rol van Molecaten in het plan van aanpak essentieel is en het om die reden noodzakelijk is dat deze partij aanwezig is.
Dit omdat de gemeente over een aantal concrete maatregelen geen zeggenschap of bevoegdheid heeft. Deze bevoegdheid ligt wel bij Molecaten.

Maatregelen
In de afgelopen periode is gesproken over een breed scala aan maatregelen die onder andere bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de bewoners, omwonenden en bezoekers van het park. De onderwerpen bestonden uit het verkeerd parkeren, de snelheid van het verkeer, het kappen van bomen, de ontsluiting van de openbare wegen, de waterhuishouding, het afsluiten van wegen door middel van slagbomen, permanente bewoning van het park, de sluiting van het park tijdens de winterperiode, het spreekuur van de boa/wijkagent op het park, het afsluiten van de wegen bij rooiwerkzaamheden en het cameratoezicht.

Zoals eerder vermeld konden een aantal van deze bespreekpunten direct worden opgepakt door de boa's en de politie. Een aantal andere maatregelen vragen om de uitwerking van een plan door Molecaten dat draagvlak heeft bij de bewoners en omwonenden van het park.

Met betrekking tot het cameratoezicht is door de gemeente Westvoorne in augustus 2019 een officiële aanvraag ter advisering ingediend bij het Openbaar Ministerie en de politie. Deze adviezen worden in september 2019 verwerkt. Hierna zal de aanvraag worden gewogen in het driehoeksoverleg tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente.

Vervolg
Om de contacten met de bewoners en omwonenden structureel te onderhouden wordt met regelmaat een spreekuur georganiseerd door de boa's van de gemeente Westvoorne op het Kruiningergors. Op deze wijze krijgen wij voortdurend actuele signalen binnen en blijven de bewoners en omwonenden op de hoogte van de stand van zaken.

Verder heeft de gemeente Westvoorne Molecaten gevraagd om de gewenste toekomstplannen nader te concretiseren en schriftelijk bij de gemeente in te dienen. Hiervoor is het van belang dat in eerste instantie vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het ingediende plan überhaupt haalbaar is. Wanneer blijkt dat dit het geval is, dan wordt gevraagd om hierover in gesprek te gaan met de bewoners en omwonenden. De communicatie met bewoners en omwonenden, zoals opgenomen in de beleidsregel 'Dialoog met de omgeving' behorend bij het omgevingsplan, is een harde voorwaarde in het kader van ontwikkelingen binnen het Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne. Het omgevingsplan wordt naar verwachting eind dit jaar ter vaststelling aan uw gemeenteraad aangeboden.

Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.